สถิติการสอบ

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 1 เชื่อมโยง

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณัฏฐ์​ พัฒโน แสงทองวิทยา 147.00

GAT ความถนัดทั่วไป ตอนที่ 2 ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ชยธร ทับทิม สวนกุหลาบวิทยาลัย 137.50

PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พีรณัฐ กรชาลกุล เตรียมอุดมศึกษา 255.00

PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ทรงศักดิ์ ตรีศุภกานต์ เลิงนกทา 234.00

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปวีณ์กร บัวสาคร วัดสุทธิวราราม 250.00

PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภศกร ปัญญาธัญพงษ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย 187.50

PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พรรณรงค์ นกเนียม 261.00

PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พรรษารัศม์ ตาวพิทักษ์ชัย บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 252.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ปรารถนา สุทธิประเสริฐกุล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 276.00

PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (ฉบับเต็ม)

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 จิตรทิวัส ประเสริฐ สารสาสน์วิเทศธนบุรี 300.00

PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สุจิตราภา ขำวงศ์ วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 246.00

9 วิชาสามัญ ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ณัฏฐ์​ พัฒโน แสงทองวิทยา 80.00

9 วิชาสามัญ สังคมศึกษา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กอบพงษ์ อภิชนชิต ชุมแสงชนูทิศ 66.00
2 คณิศร เพ็ชร์แก้ว หาดใหญ่วิทยาลัย 66.00

9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พีรณัฐ กรชาลกุล เตรียมอุดมศึกษา 88.75

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 วรภาส มีจิตรไพศาล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 90.00

9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน นครสวรรค์ 80.00

9 วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 แพรวา แพงชัยภูมิ ชลประทานวิทยา 52.00
2 เมษญาดา รักเวช ฟายด์มี ภูเก็ต 52.00

9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 กนกพร โชคเจริญยิ่ง Upbean Academy 100.00
2 สุธนัย เชี่ยวชาญวัฒนา เตรียมอุดมศึกษา 100.00
3 วรัชญ์ พาลพ่าย เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 100.00
4 จิรัฏฐ์ ธนเรืองอมร เตรียมอุดมศึกษา 100.00

9 วิชาสามัญ เคมี

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สุนทร แซ่ลิ่ม แสงทองวิทยา 86.00

9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ธราดล พิมพ์แก้ว เบ็ญจะมะมหาราช 72.50

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา 75.55

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 2 จริยธรรมทางการแพทย์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภาสินี ศรียุทธไกร 64.00

วิชาเฉพาะแพทย์ ชุดที่ 3 ความคิดเชื่อมโยง

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 นวพรรษ สุพรรณไพบูลย์ หอวัง 95.45
2 ภคนันท์ ฉันพิชยกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ 95.45
3 นนท์ปวิธ สุริยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา 95.45
4 รุ่งทิวา อังควณิช เบ็ญจะมะมหาราช 95.45
5 ภาสินี ศรียุทธไกร 95.45
6 ธัญชนก กาญจนนันทวงศ์ บูรณะรำลึก 95.45

O-NET ภาษาไทย

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 พิชัยภูษิต ใจมาเชื้อ มารีวิทย์พัทยา 79.50

O-NET สังคมศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 สิทธิชัย ตรีศุภกานต์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 73.00

O-NET ภาษาอังกฤษ

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ศิรดา ลิ่มวงศ์ มหิดลวิทยานุสรณ์ 85.00

O-NET คณิตศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 รุ่งทิวา อังควณิช เบ็ญจะมะมหาราช 87.50

O-NET วิทยาศาสตร์

# ชื่อ โรงเรียน คะแนนทีได้
1 ภัทรพล ดำพลงาม พนมไพรวิทยาคาร 73.50
สมัครสอบ